فایل های روتاری 7 عددی

rotary file 7 sizes

● جنس : استنلس استیل

● سایز :  021 ، 022 ، 023 ، 026 ، 029 ، 034

● بسته بندی : 7 عددی

● سرعت : 6500 دور در دقیقــه

ارسال رایگان برای سفارش‌های بالای 5 میلیون تومان !

5,000,000تومان به سبد خرید خود اضافه کنید تا ارسال شما رایگان شود.
توضیحات

در این بسته بندی 7 عددی ، از هر فایل روتاری یک عدد در ارتفاع 20 و 25 میلی متر و سایزهای 021 ، 022 ، 023 ، 026 ، 029 ، 034 به همراه یک براش موجود می باشد.

تـورنـادو در طول و تقارب های مختلف طراحی شده که همین امر امکان تنوع در استفاده از تکنیک های متفاوت درمـان ریشـه، بستـه به آنـاتومی و مورفـولـوژی خـاص کانال را برای دندانپزشک به ارمغان آورده است.
ﺗـﻮرﻧـﺎدو، ﺑﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺸـﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده درﻣـﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺗکﻨـﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺗکﯿـﻪ ﺑﺮ ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﺣـﺬف نامتعـارف ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻧﺪان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، کﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن ﭘﺎکﺴـﺎزی و اﯾﺠـﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ در آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ کﺎﻧﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ویژگی های تـورنـادو؛ آن را ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ در آﻣﺎده ﺳﺎزی رﯾﺸﻪکﺎﻧﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ کﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻨﺲ فایل های تـورنـادو از اﺳﺘﯿـﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ است کﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه خود ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ گردیده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷکﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. ﺳﻄـﺢ زﺑـﺮ و ﺑﯿـﺮوﻧﯽ ﺗـﻮرﻧـﺎدو، ﺑﺎﻋـﺚ ﺧﺮوج ﻣﺘﻘـﺎرن دﺑـﺮی ﻫﺎی کﺎﻧﺎل ﺷﺪه و ﯾکﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ دﯾﻮاره ﻫﺎی دﻧﺪان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿکﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﻫﺎی دﯾﮕـﺮﺑﺮش و درﯾﻞ (کﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی کﻮﭼک ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ) را اﻧﺠـﺎم ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ. تـورنـادو با سـرعـت 6500 دور در دقیقــه می چرخد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺟﻨـﺲ و ﺳﺎﺧﺘـﺎر وﯾﮋه دارای گشتاوری ﻧﺰدﯾک ﺑﻪ ﺻﻔـﺮ ﺑﻮده کﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷکﻞ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف کﺎﻧﺎل ﻣﯿﺸﻮد.

توضیحات تکمیلی
برند

MIB

برند: MIB