فایل های روتاری تک سایز 10 عددی

Rotary files

● جنس : استنلس استیل

● سایز :  021 ، 022 ، 023 ، 026 ، 029 ، 034

● بسته بندی : 7 عددی

● سرعت : 6500 دور در دقیقــه

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

ارسال رایگان برای سفارش‌های بالای 5 میلیون تومان !

5,000,000تومان به سبد خرید خود اضافه کنید تا ارسال شما رایگان شود.
توضیحات

تـورنـادو در طول و تقارب های مختلف طراحی شده که همین امر امکان تنوع در استفاده از تکنیک های متفاوت درمـان ریشـه، بستـه به آنـاتومی و مورفـولـوژی خـاص کانال را برای دندانپزشک به ارمغان آورده است.
ﺗـﻮرﻧـﺎدو، ﺑﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺸـﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده درﻣـﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺗکﻨـﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺗکﯿـﻪ ﺑﺮ ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﺣـﺬف نامتعـارف ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻧﺪان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، کﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن ﭘﺎکﺴـﺎزی و اﯾﺠـﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ در آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ کﺎﻧﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ویژگی های تـورنـادو؛ آن را ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ در آﻣﺎده ﺳﺎزی رﯾﺸﻪکﺎﻧﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ کﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻨﺲ فایل های تـورنـادو از اﺳﺘﯿـﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ است کﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه خود ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ گردیده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷکﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. ﺳﻄـﺢ زﺑـﺮ و ﺑﯿـﺮوﻧﯽ ﺗـﻮرﻧـﺎدو، ﺑﺎﻋـﺚ ﺧﺮوج ﻣﺘﻘـﺎرن دﺑـﺮی ﻫﺎی کﺎﻧﺎل ﺷﺪه و ﯾکﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ دﯾﻮاره ﻫﺎی دﻧﺪان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿکﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﻫﺎی دﯾﮕـﺮﺑﺮش و درﯾﻞ (کﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی کﻮﭼک ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ) را اﻧﺠـﺎم ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ. تـورنـادو با سـرعـت 6500 دور در دقیقــه می چرخد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺟﻨـﺲ و ﺳﺎﺧﺘـﺎر وﯾﮋه دارای گشتاوری ﻧﺰدﯾک ﺑﻪ ﺻﻔـﺮ ﺑﻮده کﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷکﻞ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف کﺎﻧﺎل ﻣﯿﺸﻮد.

توضیحات تکمیلی
طول

20.0 میلیمتر , 25 میلیمتر

سایز نوک فایل

021 , 022 , 023 , 026 , 029 , 034

تقارب

%4

برند

MIB

شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,
برند: MIB